Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Theo Từng Bài, Tài Liệu Tiếng Anh Lớp 5

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Loạt bài tổng thích hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp đưa ra tiết, dễ dàng nắm bắt và bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit giúp học sinh học giỏi môn giờ đồng hồ Anh lớp 5 hơn. Để cài tài liệu bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 về, các bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 5 theo từng bài

Bài tập giờ Anh 5

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 1 gồm đáp án

Unit 1: What"s your address?

Unit 2: I always get up early. How about you?

Unit 3: Where did you go on holiday?

Unit 4: Did you go lớn the party?

Unit 5: Where will you be this weekend?

Bài tập tiếng Anh lớp 5 thân kì 1 có đáp án

Unit 6: How many lessons vì chưng you have today?

Unit 7: How vì chưng you learn English?

Unit 8: What are you reading?

Unit 9: What did you see at the zoo?

Unit 10: When will Sports Day be?

Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 bao gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 gồm đáp án

Unit 11: What"s the matter with you?

Unit 12: Don"t ride your bike too fast!

Unit 13: What vày you vì on your miễn phí time?

Unit 14: What happened in the story?

Unit 15: What would you lượt thích to be in the future?

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 thân kì 2 bao gồm đáp án

Unit 16: Where"s the post office?

Unit 17: What would you like to eat?

Unit 18: What will the weather be lượt thích tomorrow?

Unit 19: Which place would you lượt thích to visit?

Unit 20: Which one is more exciting, life in the đô thị or life in the countryside?

Đề thi tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 gồm đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 Unit 1

Exercise 1. Odd one out

1. A. Thành phố b. Town c. Flat d. Province

2. A. House b. Far c. Near d. Modern

3. A. Laneb. Street c. Stream d. Avenue

4. A. Orange b. Bread c. Buildings d. Noodles

5. A. How b. Village c. Where d. Who

Hiển thị đáp án

1. Đáp án c

Các đáp án còn lại đều chỉ đồ sộ của vị trí ở: thành phố, thị trấn, tỉnh giấc lị

2. Đáp án a

Các đáp án còn lại đều là tính từ

3. Đáp án c

Các đáp án sót lại đều chỉ dạng bé đường: làn đường, đường, đại lộ

4. Đáp án c

Các đáp án còn sót lại đều chỉ thứ ăn: quả cam, bánh mì, mì

5. Đáp án b

Các đáp án còn sót lại đều là từ để hỏi.


Exercise 2. Choose the correct answer

1. Ha Noi is a big ............. In the north .

A. Street B. đô thị C. Town D. Lane

2. His.......... Is 187B, Giang Vo Street.

A. Class B. Road C. Town D. Address

3. There are two tall ........... In my street.

A. Tower B. Towers C. Town D. Mountains

4. Linda: Who vày you live ........? - Mai: I live ........... My parents .

A. In – in B. For – for C. With- with D. At – at

5. His flat is far .... The thành phố centre.

A. From B. To
C. With D. Of

6. Ha Noi & Ho bỏ ra Minh city are two big............. In the country.

A. Thành phố B. Country
C. Cities D. Countries

7. Mai: Where vị you live , Trung ?

Trung: I live .......... Flat 18 ........ The second floor.............. Ha Noi Tower.

A. In - on – to B. Of - in – on
C. In - on – of D. On - in – in

Hiển thị đáp án

1. Đáp án B

Dịch: hà thành là một tp lớn làm việc phía bắc.

2. Đáp án D

Dịch: Địa chỉ của anh ấy là số 187B con đường Giảng Võ.

3. Đáp án B

Dịch: gồm 2 tòa tháp bự ở mặt đường phố của tôi.

4. Đáp án C

Dịch: bạn sống thuộc ai? – mình sống với tía mẹ

5. Đáp án A

Dịch: căn hộ của anh ấy sinh hoạt xa trung thành tâm phố.

6. Đáp án C

Dịch: hà thành và tp. Hồ chí minh là 2 thành phố lớn của đất nước.

7. Đáp án C

Dịch: Tôi sinh sống ở chung cư 18, tầng 2, tòa công ty Hanoi Tower.


Exercise 3. Complete withe the given words: cities đô thị mountain village Tower floor hometown address

1. Quang phái mạnh ………………..……….. Is my father’s hometown.

2. My aunt and uncle live in a small ………………..……….. In the countryside.

3. Her family lives on the third ………………..……….. Of HAGL Tower.

4. There is a big and tall ………………..……….. In front of my house.

5. Da nang is one of the most beautiful ………………..……….. In Vietnam.

6. Their ………………..……….. Is 97B, Nguyen Van Cu Street.

7. Truong Son is the longest ………………..……….. In my country.

8. Peter’s ………………..……….. Is London city in England.

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: city

Dịch: tp Quảng nam là quê hương của cha tôi.

2. Đáp án: village

Dịch: Chú dì tôi sống ở 1 làng nhỏ tuổi ở quê.

3. Đáp án: floor

Dịch: gia đình cô ấy sống tại tầng 3 của tòa án nhân dân tháp HAGL.

4. Đáp án: tower

Dịch: tất cả một tòa tháp cao lớn trước công ty tôi.

5. Đáp án: cities

Dịch: Đà Nẵng là trong những thành phố đẹp tuyệt vời nhất VN.

6. Đáp án: address

Dịch: Địa chỉ của mình là ở số 97B phố Nguyễn Văn Cừ.

7. Đáp án: mountain

Dịch: Trường đánh là ngọn núi dài nhất nước ta.

8. Đáp án: hometown

Dịch: Quê của Peter là ở thành phố Luân Đôn, nước Anh.


Exercise 4. Match the words that have opposite meaning:

1.old

2.small

3.far

4.short

5.early

6.city

7.quiet

a.tall

b.countryside

c.noisy

d.near

e.large

f.late

g.modern

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Hiển thị đáp án

1. Đáp án g: cũ – mới

2. Đáp án e: nhỏ dại - to

3. Đáp án d: xa – gần

4. Đáp án a: cao – thấp

5. Đáp án f: mau chóng – muộn

6. Đáp án b: thành phố - làng quê

7. Đáp án c: yên lặng - ồn ào


Exercise 5. Put the words in order khổng lồ make sentences:

1.address / What/ Mai’s/ is?

……………………………………………………….

2.does / she/ Who/ with / live ?

……………………………………………………….

3.her/ Is/ house/ beautiful?

……………………………………………………….

4.56 Nguyen Trai/ is / Street/ It.

……………………………………………………….

5.she/ Where/ does/ live?

……………………………………………………….

6.Danang/ hometown/ His/ city/ is.

……………………………………………………….

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: What is Mai’s address? (Địa chỉ của Mai là gì?)

2. Đáp án: Who does she live with? (Cô ấy sống thuộc ai?)

3. Đáp án: Is her house beautiful? (Nhà cô ấy đẹp không?)

4. Đáp án: It is 56 Nguyen Trai Street. (Nó sống số 56 Nguyễn Trãi)

5. Đáp án: Where does she live? (Cô ấy sống ngơi nghỉ đâu?)

6. Đáp án: His hometown is Danang city. (Quê anh ấy là thành phố Đà Nẵng)


Exercise 6. Translate into English.

1.Địa chỉ của doanh nghiệp là gì?

……………………………………………………….

2.Bạn sống với ai?

……………………………………………………….

3.Quê của người tiêu dùng ở đâu?

……………………………………………………….

4.Quê của người tiêu dùng trông như thế nào?

……………………………………………………….

5.Bạn tất cả sống cùng rất ông bà không?

……………………………………………………….

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: What is your address?

2. Đáp án: Who bởi you live with?

3. Đáp án: Where is your hometown?

4. Đáp án: What does your hometown look like?

5. Đáp án: vì you live with your grandparents?


ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH mang đến KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi dành riêng cho giáo viên và bài xích tập cuối tuần, gia sư giành riêng cho phụ huynh trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung cấp zalo Viet
Jack Official

Các bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 sau đây sẽ đồ vật cho nhỏ nhắn một lượng kỹ năng và kiến thức vô cùng hữu ích. Những bài tập chia theo từng phần ngữ pháp chính bao hàm kiến thức tổng quan liêu và bài luyện tập tương xứng với học sinh tiểu học. Hãy thuộc vietdragon.edu.vn tò mò ngay nào !


Tổng đúng theo 200+ câu bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5

Trong lịch trình lớp 5, các bé bỏng đã được học các chủ điểm ngữ pháp quan trọng bao gồm:

Đại từ nhân xưng, tính từ bỏ sở hữu & đại từ sở hữu
Các nhiều loại từ: Danh từ, mạo từ, giới tự (in/on/at)Các từ để hỏi Wh-: Whose/ what/ who/ where/ which/ when/ why/ how
Thì cơ bản: lúc này đơn, bây giờ tiếp diễn, lúc này hoàn thành, quá khứ đơn và tương lai đơn.

Xem thêm: Cách Làm Bột Bánh Hot Dog Nở Và Xốp Với 3 Công Thức Ăn Hoài Không Ngán

Dưới đây là một số bài bác tập giờ Anh lớp 5 tổng hợp tổng thể kiến thức bên trên giúp nhỏ bé ôn tập và ghi ghi nhớ hiệu quả!

Bài tập về đại từ nhân xưng, tính tự sở hữu, đại từ bỏ sở hữu

Các con phải nắm được kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng về đại tự nhân xưng, tính từ sở hữu, đại từ mua và phân biệt sự khác biệt của 3 loại từ này nhằm tránh nhầm lẫn khi làm bài bác tập ngữ pháp lớp 5.

*

Kiến thức ghi nhớ

Đại trường đoản cú nhân xưng (Personal Pronouns)

Đại từ cài đặt (Possessive Pronouns)

Tính từ bỏ sở hữu(Possessive Adjectives)

I - Tôi

Mine

My - Của tôi

We - chúng tôi, bọn chúng ta

Ours

Our - của chúng tôi, của bọn chúng ta

You (số ít) - Bạn

Yours

Your - Của bạn

You (số nhiều) - các bạn

Yours

Your - của những bạn

He - Anh ấy

His

His - của anh ý ấy

She - Cô ấy

Hers

Her - của cô ấy

It - Nó

Its

Its - Của nó

They - Họ

Theirs

Their - Của họ


Bài tập thực hànhExercise 1: kết thúc câu có sử dụng tính tự sở hữu

my

our

your

his

her

its

their


She is waiting for ______ friends

I am writing _____ address

We are washing ______ feet

They are doing _______ homeworks

Is he washing ______ bike?

My parents are cleaning ______ bedrooms

I lượt thích ___ lovely house

Tom loves ____ brothers & sisters

Exercise 2: chấm dứt câu sử dụng các đại trường đoản cú sở hữu
mineoursyourshishersitstheirs

Whose pen is this? It"s my brother"s pen. It’s ______

Whose books are these? They are my books. They"re ______

She has got a lot of toys. They"re _____

Marry, is this black ball _____?

Whose car is that? Is it _____? No, it"s not _____. It’s my brother’s

Exercise 3: Chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau

If you give me some of your sweets, I"ll give you some of my/mine

Do you often go to lớn school with your/yours father?

Lily borrowed me a pen because her/hers was left at home.

My grandmother came round to lớn our/ours house for lunch last sunday.

My T-shirt is not as lovely as your/yours

Mrs. Green got angry because someone had taken her/hers flowers.

Đại từ, tính từ,... Phần đông là những loại từ thông dụng đóng vai trò thiết kế câu bao gồm nghĩa. Vị đó, con bắt buộc ôn tập thường xuyên để cố kỉnh được cách áp dụng của mỗi một số loại từ này. Quanh đó ra, ba bà bầu hãy giúp nhỏ học các từ loại, từ bỏ vựng rộng với bộ truyện tranh của vietdragon.edu.vn Stories để nhỏ đọc viết thành thạo.

Bài tập ngữ pháp giờ Anh lớp 5 - Danh từ

Cùng ôn tập kỹ năng và kiến thức về Danh từ trước khi thực hành bài tập nhé!

*

Kiến thức ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 về danh từ cần ghi nhớ

Danh từ bỏ được phân chia theo các cách như sau

1. Danh từ số ít (Singular Nouns) với Danh trường đoản cú số nhiều (Plural Nouns)

Danh tự số ít là danh tự đếm được có đơn vị chức năng đếm là 1 trong : ví dụ như apple, pen, house,...=> a pen ( 1 loại bút) , an hãng apple ( 1 trái táo)Danh tự số nhiều là rất nhiều danh trường đoản cú đếm được với số lượng từ 2 trở lên: lấy ví dụ oranges (những trái cam), houses (những ngôi nhà) , pens (những cái bút)

2. Danh từ bỏ đếm được (Countable Nouns) với Danh từ ko đếm được (Uncountable Nouns)

Danh từ đếm được là các danh từ có thể đếm bởi con số. Lấy ví dụ : A tree, three trees, one hundred trees…Danh từ ko đếm được chỉ đông đảo thứ chẳng thể đếm được bằng con số. Ví dụ như water (nước), air (không khí), feeling (cảm xúc)...

Cách đưa danh tự số ít sang danh tự số nhiều

1. Đa số trường phù hợp ta thêm “s” vào sau cùng danh từ

Apple => apples

House => Houses

Candy => candies

Book => books

2. Phần nhiều danh tự tận cùng ch - sh- s -ss - x - o ta thêm ES

Shoe => Shoes

Glass => Glasses

Potato => Potatoes

3. Danh từ tận cùng y => gửi y > i cùng thêm es

Ví dụ:

Butterfly => Butterflies

Fly => Flies

Trường đúng theo ngoại lệ : Boy => Boys

Trường hợp quánh biệt


a tooth (một loại răng)

—>

teeth (những loại răng)

a foot (một bàn chân)

—>

feet (những bàn chân)

a person (một người)

—>

people (những người)

a man (một người bọn ông)

—>

men (những người bọn ông)

a woman (một tín đồ phụ nữ)

—>

women (những người phụ nữ)

a policeman (một cảnh sát)

—>

policemen (những cảnh sát)

a mouse (một bé chuột)

—>

mice (những nhỏ chuột)

a goose (một nhỏ ngỗng)

—>

geese (những nhỏ ngỗng)

an ox (một con bò đực)

—>

oxen (những con bò đực)


Bài tập ngữ pháp giờ Anh lớp 5 về danh từExercise 1: vắt đổi hình thức từ danh tự số ít sang danh tự số nhiều cho mỗi từ sau

Singular

Plural

Singular

Plural

Address

Shoe

Street

Toe

Village

City

Home

Parent

Tower

School

Province

Dinner

Hometown

Face

Building

Boy

Exercise

Girl

Partner

Sunday

Project

Library

Tree

Game

Flower

Week

Radio

Family

Computer

Holiday


Exercise 2: Điền danh từ có sẵn vào từng ô thích hợp (Phân các loại danh từ)

Pencil, teacher, classroom, notebook

Book, fireman, police station

Cellphone, house, student, table

Library, park, airplane, bank

Doctor, friend, secretary


Exercise 3: Điền chữ C trước danh từ đếm được (Countable noun) cùng chữ U trước danh từ không đếm được (Uncountable noun)

Rice ___

Water ____

Milk ____

Honey____

Apples____

Pizza _____

Fish _____

Grapes_____

Cookies _____

Cheese______

Chocolate _____

Juice_____

Ice-cream _____

Exercise 4: lựa chọn từ đúng trong những câu sau:

A slice/bowl of pizza

A cup/plate of tea

A piece/bowl of cake

A bunch/can of flowers

A bowl/bar of soup

A bag/bottle of juice

A jar/plate of honey

A bottle/a piece of milk

A box/piece of cereal

A glass/slice of coffee

Bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 5 về mạo từ a/an/the

Mạo tự “A” cùng “An” “the” là một số loại từ phổ biến mà các con cần nắm rõ cách dùng. Cùng rèn luyện với những bài bác tập ngữ pháp tiếp sau đây để ôn lại kiến thức nhé!

*

Exercise 1: Điền vào ô những từ a/an/the

She has got a ___ kitty

Sarah is a _____ pretty girl

John has bought ___ old boat

There is ____ star in the sky

Mary has got ____ uncle

___ man is going to his trang chủ in this afternoon

Father left _____ táo khuyết on the table

_____ author is someone who writes books

Exercise 2: Điền a/an/the vào ô phù hợp trong đoạn văn sau

Sample 1:

Grandma is ____(1) old lady. She ‘s got ____(2) house near ____ (3) sea.There are ____(4) flowers và ______(5) tree in _____(6) garden. ______(7) tree is _____ (8) tall. It"s ______ (9) táo khuyết tree. Grandma has got _____(10) cat , too. ____ (11) cát is _____ (12) trắng but it has got _____(13) đen tail. It is ____ (14) old cát but _____(15) grandma loves it very much.

Sample 2:

London is ____(1) big city. I"ve got many friends there.

Jane is _____ (2) English girl but she lives in ____(3) Portugal

Listen khổng lồ _____(4) woman. She is singing _____(5) nice song.

____(6) sun is in ___ (7) sky

_____ (8) colour of this flower is ___ (9) purple

Mr Ken has got ____ (10) new car

Sample 3:

Mike wanted lớn buy ____(1) comic book so he went khổng lồ ____(2) Super - Comic Store. He looked at many comic books and then he saw ___ (3) one. He knew as soon as he saw it that it was ____(4) comic book he wanted lớn buy. He gingerly opened _____(5) book , and read ____(6) few pages. He brought ___ (7) comic book lớn the front clerk to add _____(8) plastic protector and ____ (9) small bag to lớn his order.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 về giới từ

Giới từ vào vai trò đặc trưng giúp khẳng định mối tương tác giữa những danh từ khác biệt trong câu. Loại từ này hoàn toàn có thể đứng ở nhiều vị trí tùy mục đích sử dụng, thường xuyên là trước danh từ và đại từ. Một vài giới từ hay được sử dụng gồm:

*

Kiến thức đề nghị ghi nhớ

In + the morning / the afternoon/ the evening/ February/ (the) Spring/ (the) summer/ (the) winter/ 2013/ the 1990s

On + sunday/ Monday morning/ Tuesday afternoon/ Wednesday evening/ my birthday/ a holiday/ the weekend (U.S)

At + night/ 15:30/ noon/ midday/ midnight/ bedtime/ sunrise/ sunset/ the weekend (U.K)

Bài tập thực hànhExercise 1: Điền vào ô trống với những giới từ sau: on/ at/ in

My wife"s birthday is ____ April.

My son wakes up ___ 6:00 am.

I was born ____ July.

I was born _____ 1996.

This temple was built ______ the sixth century.

Please come to my home ____ Friday.

The driver will be here ____ an hour.

They work together _____ Sunday afternoon.

My brother has a new job. He works ___ the evening.

We"re going khổng lồ have a picnic ____ Saturday afternoon. Would you lượt thích to come?

I"ll finish my work _____ an hour. Then, I can go home.

When is the meeting? Is it ____ 2:00 ?

I like to get up really early _____ sunrise. When the birds start to sing.

Tom"s birthday is next week, ____ January 14.

My grandfather was born ____ the 1950s.

Will we be ____ time, or will we miss our flight?

Are there any holidays ___ October?

What time does your mother go lớn bed ____ night?

She moved to the thành phố _____ 2022.

I"m going lớn watch a TV show. It starts _____ midnight.


Ứng dụng học tập tiếng Anh giúp con GIỎI ngữ pháp - SIÊU trường đoản cú vựng


Tổng đúng theo 1000+ trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh lớp 5 học kì 1 cùng 2


Sách tham khảo tiếng Anh lớp 5: Tổng phù hợp 8 cuốn sách xuất xắc nhất đến bé


Bài tập giờ Anh lớp 5 về Wh - Whose/ what/ who/ where/ which/ when/ why/ how

Các từ nhằm hỏi Wh-words là thành tố quan trọng đặc biệt để xây dựng câu hỏi trong giờ Anh. Tùy vào mục đích sử dụng là nhằm hỏi thông tin, lý do, thời gian, địa điểm,... Nhưng lựa chọn dùng từ nhằm hỏi ưa thích hợp. Bé xíu hãy cùng làm bài xích ngữ pháp tiếp sau đây để nắm vững cách dùng.

*

Exercise 1: Điền vào ô trống những từ mê say hợp

_____ is your mom in bed? She has a bad headache

_____ floor is the classroom on? On the second floor.

_____ were you born? In Paris

_____ tall is your brother?

_____ much did you pay for that computer?

_____ is she spending her summer holiday? In China

_____ did your brother get married? Last week

_____ vì chưng you flight khổng lồ Hanoi with? My parents

_____ often bởi you spend postcards? Never

_____ vì you usually park your car? In the oto park

_____ did you pay the electricity bill? By credit card

_____ would you lượt thích to drink? Some beer, please

_____ coat vày you prefer? The đen or the blue one?

_____ far is the shopping center?

_____ have you been doing lately?

_____ many friends have she got? Not many

_____ much does she weigh?

_____ do you think about Sonia"s friend? He is handsome

_____ are you meeting Hanna? At the bookstore.

_____ does she vị in the evening? She watches TV

_____ did you keep your money? In the bank

_____ school bag is the red one? Martin"s

_____ is younger, your sister or you? My sister

_____ time does she finish work? At five o"clock.

Bài tập ngữ pháp lớp 5 về những thì cơ bạn dạng trong giờ Anh

Ở công tác tiếng Anh lớp 5, các con cũng cần được nắm được một số thì cơ phiên bản như: lúc này đơn, quá khứ đơn, sau này đơn,... Dưới đó là kiến thức đề xuất nhớ và bài bác tập thực hành thực tế giúp con hiểu rõ cách dùng.

Kiến thức bắt buộc ghi nhớ

Hiện tại 1-1 (Simple present)

To beVerbs
+S + Is/are/am + Predicate ….S + Verb + Object …
-S + Is/are/am + Not + Predicate…S + Don"t/ doesn"t + V_inf + O …
?Is/are/am + S + Predicate…Do/does + S + V_inf + Object…

Ex:

She is a doctor (cô ấy là 1 trong bác sĩ)Is this your father? (đây là cha bạn cần không?)My English is not good (tiếng Anh của mình không tốt lắm)She cooks dinner for her children (cô ấy nấu bữa tối cho hầu hết đứa nhỏ)

Hiện tại tiếp diễn (Present continuous)

Công thứcVí dụ
+S + is/are/am + V-ingShe is watching TV
-S + am/ is/ are + not + V-ingShe is not coming
?Am/ Is/ Are + S + V-ing?Is she studying in the classroom?
Wh-?Wh- + am/ are/ is (not) + S + Ving?Where are you going?

Quá khứ 1-1 (Simple past)

Cấu trúc với to beCấu trúc với Verbs
+S + were/was + O ….S + Ved/ V2 + Object …
-S + were/was + Not + O…S + didn"t + V_inf + O …
?Were/was + S + O…?Did + S + V_inf + Object…?

Ex:

I was at home yesterday (tôi đã ở trong nhà ngày hôm qua) She went swimming last Sunday (cô ấy sẽ đi tập bơi vào chủ nhật vừa rồi) Did you go to school yesterday? (hôm qua bạn có tới trường không?)

Tương lai đối kháng (Simple future)

Cấu trúcVí dụ
+S + will/shall/ + V_inf + OShe will take a flight tomorrow
-S + will/shall + not + V_inf + O (Will not = won"t)I won"t come to the cinema with you tonight
?Will/shall + S + V_inf + O?Will you cook dinner ?

Hiện tại xong (Present perfect)

Cấu trúcVí dụ
+S + have/has + Vpp/ed + OI have lived in this thành phố for 5 years
-S + have/has + not + Vpp/ed + OI haven"t met Peter for a while
?Have/has + S + Vpp/ed + O?Have you finished your homework?
Bài tập thực hànhFill in the correct khung verb – All Tenses

1. She _______________ a fantastic film at trang chủ yesterday. (watch)

2. _____________________ a new apartment? (you ever hire)

3. My mom _______________ me last Sunday. (meet)

4. The boys _______________ in the yard while the girls _______________ . (play, sing)

5. She _______________ a bottle of water in the supermarket. (buy)

6. His father _____________________ in the USA for the past six years. (live)

7. __________________ khổng lồ visit London ? (you plan)

8. How long _____________________ for me? (you wait)

9. I _____________________ lớn my grandparent"s house last week. (come)

10. I’m hungry. I _____________________ anything. (not eat)

11. He _____________________ cake. That’s why his hands are full of flour. (bake)

12. Peter & I _____________________ each other for 5 years. (know)

13. My father (wash) _________ his hair everyday. He (wash) _________ his hair now.

14. Look! The sun (shine) _______

15. Lily (be) __________ extremely happy now.

16. It is 10:00 am. I am at home. I (cook) _______ my lunch around 10 o"clock.

17. I sometimes (go) ______ lớn the zom on sunday.

18. My grandmother’s house (be) _________ in Thanh Xuan District.

19. My friends và I (study) _____ with our English teacher now.

20. What _________ your mother (do) ________ ?

21. What time _________ you (go) _______ lớn school everyday?

22. Minh (travel) _________ to hồ chí minh by flight

23. Where _________ her mother (work) _______ ?

24. Look ! The bus (come) __________

25. My mom is very clever. She (know) ___________ how lớn cook.

26. Oliver (listen) __________ to lớn English songs everyday.

27. They always (have) ___________ breakfast at 8:00 am

28. Jenny (clean) _________ the house once a week.

29. My brother (paint) _________ on the wall now.

30. _______ you ________ (visit) your grandparents last week?

31. He usually (go) ________ on a vacation with his girlfriend.

32. A bowl of noodles (cost) __________ 30.000 VND

33. Listen! Somebody (approach) ____________

34. She is tired. She (want) ________ khổng lồ go trang chủ now.

35. How often _______ you (go) _________ khổng lồ the library ?

36. “Excuse me, but you (sit) _________ in my place.”

37. She (move) ___________ khổng lồ London in 2000 & (spend) _________ 5 years there khổng lồ study.

38. Teenagers like (listen) ________ to lớn the latest pop music.

39. What ________ you (do)_________ tomorrow afternoon ?

40. Children shouldn’t (drink) _______ coffee. It (not be) _______ good for their health.

Đáp án bài xích tập ngữ pháp giờ Anh lớp 5

Sau khi thực hành thực tế bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 phía trên, nhỏ nhắn hãy đánh giá lại đáp án tiếp sau đây nhé!

Bài tập về đại trường đoản cú nhân xưng, tính từ bỏ sở hữu, đại tự sở hữu

Exercise 1:

1. Her

2. My

3. Our

4. Their

5. His

6. Their

7. My

8. His

Exercise 2:

1. His

2. Mine

3. Hers

4. Yours

5. Yours - mine

Exercise 3:

1. Mine

2. Your

3. Hers

4. Our

5. Yours

6. Her

Bài tập về danh từ

Exercise 1:

Addresses, streets, villages, homes, towers, provinces, hometowns, buildings, exercises, partners, projects, trees, flowers, radios, computers, shoes, toes, cities, parents, schools, dinners, faces, boys, girls, sundays, libraries, games, weeks, families, holidays.

Exercise 2:

- Person (danh tự chỉ người): teacher, fireman, student, doctor, friend, secretary

- Place (danh từ bỏ chỉ vị trí chốn, địa điểm): classroom, police station, house, library, park, bank

- Thing (danh tự chỉ vật): pencil, notebook, book, cellphone, table, airplane

Exercise 3:

1-U, 2-U, 3-U, 4-U, 5-C, 6-C, 7-C, 8-C, 9-C, 10-U, 11-U, 12-U, 13-U

Exercise 4:

1. Slice

2. Cup

3. Piece

4. Bunch

5. Bowl

6. Bottle

7. Jar

8. Bottle

9. Box

10. Glass

Bài tập về a/an/the

Exercise 1:

1-a, 2-a, 3-an, 4-a, 5-an, 6-a, 7-an, 8-an

Exercise 2:

Sample 1: 1-an, 2-a, 3-the, 4-#, 5-a, 6-the, 7-the, 8-#, 9-an, 10-a, 11-the, 12-#, 13-a, 14-an, 15-#

Sample 2: 1-a, 2-an, 3-#, 4-the, 5-a, 6-the, 7-the, 8-the, 9-#, 10-a

Sample 3: 1-a, 2-a, 3-#, 4-the, 5-the, 6-a, 7-the, 8-a, 9-a

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh về giới từ

1. In

2. At

3. In

4. In

5. In

6. On

7. In

8. On

9. In

10. On

11. In

12. At

13. At

14. In

15. In

16. In

17. In

18. At

19. In

20. At

Bài tập về Wh?

1. Why

2. Which

3. Where

4. How

5. How

6. Where

7. When

8. Who

9. How

10. Where

11. How

12. What

13. Which

14. How

15. What

16. How

17. How

18. What

19. Where

20. What

21. Where

22. Whose

23. Who

24. What

Bài tập về những thì. Đáp án từ câu 1 cho 40

1. Watched

2. Have you ever hired

3. Met

4. Was playing - singing

5. Bought

6. Has lived

7. Have you planned

8. Have you waited

9. Came

10. Haven"t eaten

11. Baked

12. Have known

13. Washes - is washing

14. Is shining

15. Is being

16. Am cooking

17. Go

18. Is

19. Are studying

20. Does/ do

21. Do/ go

22. Travels

23. Does/work

24. Is coming

25. Knows

26. Listens

27. Have

28. Cleans

29. Is painting

30. Did/visit

31. Goes

32. Costs

33. Is approaching

34. Wants

35. Do/go

36. Are sitting

37. Moved/ spent

38. Listening

39. Will/you

40. Drink/ isn"t

Những để ý khi làm bài tập ngữ pháp giờ Anh lớp 5

Đối với cân nặng bài tập ngữ pháp giờ Anh lớp 5 cung ứng ở trên, nhằm đạt hiệu quả cao nhất trước lúc làm nhỏ nhắn lưu ý bước sau đây đây:

Ôn tập lại kiến thức và kỹ năng căn phiên bản trước khi có tác dụng bài. Những kiến thức đã được học nhỏ xíu cần hiểu cách sử dụng và ghi nhớ cấu tạo đúng của câu

Khi làm cho bài, nhỏ nhắn cần phát âm kỹ từng câu tránh chọn theo cảm tính cùng chọn đáp án khi chưa đủ thời gian suy xét kỹ.

Làm bài ngừng ba bà bầu thầy cô cung ứng đáp án mang đến bé, hướng dẫn bé bỏng ghi lại mọi từ mới bao gồm trong bài bác kiểm tra nếu chưa biết.

Để nhỏ xíu nhớ kỹ hơn, qua 1 thời gian ngắn chúng ta có thể cho nhỏ bé làm lại bài xích tập đã có tác dụng trường hòa hợp lần 1 bé bị không nên nhiều.

Trên đây là tổng hợp kiến thức và bài bác tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 5 với những chủ điểm quan trọng. Bé xíu hãy đọc thật kỹ và thực hành thực tế để cầm chắc giải pháp dùng nhé! không tính ra, ba bà bầu hãy mang đến bé tham khảo thêm những bài học kinh nghiệm mới được update trên Blog học tập tiếng Anh của vietdragon.edu.vn để con xuất sắc hơn mỗi ngày!

Chúc các con học tập tốt!

VUI HỌC HIỆU QUẢ - NHẬN QUÀ HẤP DẪN

Giúp bé GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT trong 2 THÁNG với chương trình chuẩn Quốc tế. Đặc biệt!! tặng ngay suất học tập vietdragon.edu.vn Class - Lớp học chuyên đề cùng thầy giáo trong nước và thế giới giúp bé học vui, ba mẹ đồng hành hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *