° KHÁCH SẠN SEN VIET PHU QUOC RESORT SPORT & SPA, SEN VIỆT PHÚ QUỐC RESORT SPORT & SPA

Filter
Rooms.Rooms
Request<0>.Adults.value + ( Filter
Rooms.Rooms
Request<0>.Child.value?
Filter
Rooms.Rooms
Request<0>.Child.value:0)
khách

khu vực Đô thị new 67 Hecta,Dương Đông, nước ta

https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12820000/12812200/12812187/2d86b041_b.jpg
Giá chỉ từ

0 && Rooms
Price.Room
Classes<0>.Meal
Type
Rates.length>0"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg> 1.500.000 VND 0 && Rooms
Price.Room
Classes<0>.Meal
Type
Rates.length>0"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg> Rooms
Price.Room
Classes<0>.Meal
Type
Rates<0>.Price
Avg
Min
Price
Str VND


Giảm giá 15% đến đặt phòng sớm


*

1 && (Rooms
Price.total
Room
Classes > 0 || Rooms
Price.Room
Classes
Recomments.length>0)"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg> -1 }"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg ng-click="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgtoggle
Selection
Meal
Name(meal)"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg> meal
*

Giai đoạn không có giá! rất tiếc công ty chúng tôi không có mức giá trong thời hạn này.

Bạn đang xem: Sen viet phu quoc resort sport & spa

Xin vui miệng chọn thời gian khác hoặc tương tác 1900 1870 sẽ được hỗ trợ


0"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg class="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgcol-xs-12 no-padding recomment-available"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg>

Rấc tiếc, i
VIVU không tìm kiếm thấy chống thoả yêu mong của bạn. Vui vẻ chọn lại con số phòng hoặc tham khảo lưu ý dưới đây.


*

0"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg>Loại phòng
Các lựa chọn
Tổng giáGiữ phòng0 && (room
Class.Total
Price>0 || User
Types.is
Agent)"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg data-index="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgClass
Index"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg>
room
Class.Total
Meal
Type
Showed?1:0) }}"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg class="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgroom"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg ng-if="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg$first || meal
Type.first
Filter"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg>

*

0"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg data-html="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgtrue"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg class="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgcapacity v-tooltip"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg data-toggle="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgtooltip"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg data-placement="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgbottom"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg data-delay="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgshow"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg:100, "https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpghide"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg:50"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg title="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgSức chứa buổi tối đa: room
Class.Rooms<0>.Max
Adults fan lớn room
Class.Rooms<0>.Max
Pax
Not
Adult>0 ? ("https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg, "https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg + room
Class.Rooms<0>.Max
Pax
Not
Adult + "https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg trẻ em em"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg):"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg room
Class.Rooms<0>.Max
Adults !=room
Class.Rooms<0>.Include
Adults?("https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpghoặc "https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg + room
Class.Rooms<0>.Include
Adults + "https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg bạn lớn, "https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg + room
Class.Rooms<0>.Max
Chils +"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg trẻ em"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg):"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg (child
Age
From + "https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg - "https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg + child
Age
To tuổi)"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg>Tối đa room
Class.Rooms<0>.Max
Adults
người lớn 0"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg> & room
Class.Rooms<0>.Max
Pax
Not
Adult
trẻ em | room
Class.Rooms<0>.Include
Adults
fan lớn và room
Class.Rooms<0>.Max
Chils
trẻ con em

0 && ((!Check
Has
Internal(room
Class.Meal
Type
Rates) && !room
Class.Rooms<0>.Data
From
ERP)|| room
Class.Rooms<0>.Max
Chils==0)"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg>Phòng tối đa room
Class.Rooms<0>.Max
Pax
khách

Hướng room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Direction

room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Acreagem²

Phòng không hút thuốc

Phòng không cửa ngõ sổ

Phòng cửa sổ mở

(room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Sub
Room
Hotels<0>.Bed
Summarys<0>.Bed
Quantity?room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Sub
Room
Hotels<0>.Bed
Summarys<0>.Bed
Quantity +"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg "https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg:"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg)+ room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Sub
Room
Hotels<0>.Bed
Summarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm & vòi hoa sen

Vòi hoa sen / nhà vệ sinh nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn vệ sinh Jacuz

0"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg>room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Toilet Toilet


0"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg ng-init="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgshow
Fac
Room =false"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg>

fac

Thu gọn ứng dụng phòng


1"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg>
1 && (room
Class.Rooms<0>.Supplier=="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgInternal"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg || room
Class.Rooms<0>.Supplier=="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgB2B"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg|| room
Class.Rooms<0>.Supplier=="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgVINPEARL"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg || room
Class.Rooms<0>.Supplier=="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgSMD"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg)"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg>x room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Sub
Room
Hotels<0>.Quantity +"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg chống ngủ"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg + (room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Bed
Summary
Displays.length>1&&room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Sub
Room
Hotels<0>.Quantity>2?"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg, giường:"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg:"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg)
1 && !(room
Class.Rooms<0>.Supplier=="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgInternal"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg || room
Class.Rooms<0>.Supplier=="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgB2B"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg|| room
Class.Rooms<0>.Supplier=="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgVINPEARL"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg || room
Class.Rooms<0>.Supplier=="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgSMD"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg)"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg> Tùy lựa chọn giường:
1 && (room
Class.Rooms<0>.Supplier=="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgInternal"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg || room
Class.Rooms<0>.Supplier=="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgB2B"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg|| room
Class.Rooms<0>.Supplier=="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgVINPEARL"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg || room
Class.Rooms<0>.Supplier=="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgSMD"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg)"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg>2"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg class="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgv-padding-bottom-5"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg ng-repeat="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgitem
Bed
Type in room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Bed
Summary
Displays track by $index"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg>item
Bed
Typeitem
Bed
Type
1 && !(room
Class.Rooms<0>.Supplier=="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgInternal"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg || room
Class.Rooms<0>.Supplier=="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgB2B"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg|| room
Class.Rooms<0>.Supplier=="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgVINPEARL"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg || room
Class.Rooms<0>.Supplier=="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgSMD"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg)"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg>item
Bed
Type.description

0"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg>room
Class.Rooms<0>.Max
Adults
người lớn 0"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg> và room
Class.Rooms<0>.Max
Pax
Not
Adult
trẻ em | room
Class.Rooms<0>.Include
Adults
bạn lớn và room
Class.Rooms<0>.Max
Chils
trẻ nhỏ (child
Age
From + "https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg - "https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg + child
Age
To tuổi)

0 && ((!Check
Has
Internal(room
Class.Meal
Type
Rates) && !room
Class.Rooms<0>.Data
From
ERP)|| room
Class.Rooms<0>.Max
Chils==0)"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg>Phòng về tối đa room
Class.Rooms<0>.Max
Pax
khách

Hướng room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Direction

room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Acreagem²

Phòng ko hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng hành lang cửa số mở

(room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Sub
Room
Hotels<0>.Bed
Summarys<0>.Bed
Quantity?room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Sub
Room
Hotels<0>.Bed
Summarys<0>.Bed
Quantity +"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg "https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg:"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg)+ room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Sub
Room
Hotels<0>.Bed
Summarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm & vòi hoa sen

Vòi hoa sen / bồn tắm nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn tắm rửa Jacuz

0"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg>room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Toilet Toilet


0"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg ng-init="https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpgshow
Fac
Room =false"https://vietdragon.edu.vn/sen-viet-phu-quoc-resort-sport-amp-spa/imager_1_8189_700.jpg>
Dương Đông Market Lucky Star Resort Dinh Cậu Shrine Núi Gành Giờ sân vườn hoa phía Dương Santorini Corner Phú Quốc Seawalker - Đại Lý Vé Đi cỗ Dưới đại dương Tại khu dã ngoại công viên San Hô Phú Quốc Seaworld Namaste Green Hat Holiday 芒果灣 Phu Quoc Food Tour
*

Khi mang lại nhận phòng tiếp khách sạn quý khách hàng vui lòng xuất trình CMND/Hộ chiếu cùng phiếu nhận phòng nghỉ ngơi để khách hàng sạn bao gồm thể xác nhận nhanh chóng.

Khách sạn cũng hoàn toàn có thể yêu ước Quý khách đưa thông tin về số thẻ tín dụng hoặc tiền đặt cọc nhằm ship hàng cho các dịch vụ gây ra trong thời gian lưu trú của Quý khách. Chi phí thừa sẽ được hoàn trả lại ngay lập tức sau khi quý khách hàng tiến hành xong xuôi thủ tục trả phòng.

Quý khách hoàn toàn có thể đến nhận phòng nghỉ sớm hoặc trả chống trễ, tuy nhiên sẽ gồm phí thu thêm theo phương tiện của khách hàng sạn.


phía dẫn dịch chuyển

Để đến Sen Việt Resort thể thao & spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp Phú Quốc bạn cũng có thể di chuyển bằng máy bay, tàu cao tốc

Cách sân bay Phú Quốc: 15.9km
Cách bến tàu cao tốc Super Dong Phú Quốc: 15.6km

Một số điểm tham quan bên cạnh khách sạn khác bạn có thể tham khảo:

Trung tâm lặn dưới biển sâu Coco Dive 2,7 km
Chùa cầu 2,9 km
Bưu điện Phú Quốc 3 km
Chợ đêm Phú Quốc 3 km
Sung Hung Pagoda 3,1 km
Trung tâm giải trí Long Beach Center 5,8 km
Thác Tranh 9,1 km
Làng chài Hàm Ninh 11,9 km
Vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc 12,9 km
Nhà tù túng Phú Quốc 13,1 km
Sòng bạc Corona Casino 14,9 km
Công viên vui chơi giải trí Vinpearl Land Phú Quốc 15,1 km
chế độ hủy chống

Hủy chống trước 5 ngày so với ngày dìm phòng: Miễn phí

Hủy phòng trong khoảng 3 ngày mang lại trước 5 ngày so với ngày thừa nhận phòng: Phụ thu phí 1 đêm đầu.

Hủy phòng trong tầm 2 ngày hoặc chưa tới so với ngày thừa nhận phòng: 100% tổng mức giá phòng.


cơ chế phụ thu

Giường phụ: 403.000 vnđ/đêm (bao tất cả bữa sáng

Trẻ em dưới 5 tuổi (1 trẻ/phòng) ngủ cùng giường với ba mẹ: miễn phí

Trẻ em từ bỏ 6 cho 11 tuổi (1 trẻ/phòng) ngủ cùng với ba mẹ: 173.000 vnđ/đêm


Các chuyển động giải trí rất nổi bật khách sạn

Nhà hàng

Nhà hàng nằm ở khuôn viên khách sạn chuyên cung ứng các bữa ăn lôi kéo đến tự châu Á - Âu.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Mì Không Cần Lò Nướng Dễ Làm, Cách Làm Bánh Mì Tại Nhà Không Cần Lò Nướng

Spa và massage

Các liệu trình chăm lo sức khỏe body hứa hẹn sẽ đem đến cho chính mình những phút giây thư giãn giải trí tuyệt đối.

Sân thể thao

Sở hữu sảnh tennis, sân chơi quần vợt với bóng bàn ko kể trời góp du khách rất có thể trải nghiệm cảm giác nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Ngoài ra, hotel còn cung ứng đưa đón sảnh bay, để tour sản phẩm ngày, hồ bơi bên cạnh trời, bàn bi-a, dịch vụ phòng, quầy lễ tân 24/7,...


Giới thiệu về khách sạn


Sen Việt Resort sport & spa làm đẹp Phú Quốc nằm trên đảo Phú Quốc, cách sân bay Phú Quốc khoảng 25 phút lái xe, chợ tối 3km, bãi tắm biển Ông Lang 3km,... Không chỉ có có địa điểm thuận tiện, mà khi tới đây khác nước ngoài như lạc vào trong 1 thiên đường nghỉ ngơi được bao trùm bởi cây cỏ và phong cách truyền thống.

Sở hữu 33 phòng có thiết kế với không khí thoáng đãng hòa bản thân vào thiên nhiên. Mỗi phòng đều sở hữu máy điều hòa, TV LCD, minibar, bàn ghế gỗ, wifi vận tốc cao, két an toàn,... Đặc biệt với chống tắm bao gồm đủ trang bị dùng cá nhân một nửa không tính trời, giúp khác nước ngoài trải nghiệm cảm hứng mới lạ mà lại vẫn đảm bộ sự riêng rẽ tư. Các phòng đều sở hữu ban công riêng hướng ra phía khu vườn xanh mát.

Resort cũng cung cấp dịch vụ tại nhà hàng, khu vực đỗ xe riêng rẽ miễn phí, hồ nước bơi kế bên trời cùng trung trọng tâm thể dục. Sen Việt Resort thể thao & spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp Phú Quốc còn có quầy bar, bếp chung, dịch vụ thu thay đổi ngoại tệ bàn bi-a, sân chơi trẻ em,....

Nổi bật nhất phải kể tới là sân trơn bàn, sân quần vợt kế bên trời và tennis ngay lập tức trong khuôn viên resort, giúp du khách có thể vừa thư giãn và giải trí vừa gồm chỗ tiếp đối tác,... ở kề bên đó, dịch vụ doanh nhân được đáp ứng theo yêu cầu tại quầy lễ tân 24/7.

Đến với Sen Việt Resort sport & spa làm đẹp Phú Quốc bạn vẫn chắc chắn sẽ hài lòng về không gian, dịch vụ cũng như thái độ thân thiên và chuyên nghiệp của nhân viên khách sạn. Hãy liên hệ ngay cùng với Vietnam Booking qua số 1900 4698 để để phòng khách sạn Phú Quốc nhanh chóng cùng nhận ngay ưu đãi 45% trên tổng mức phòng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *