Trường Đại Học Sp Tp Hcm - Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Tphcm Năm 2022

Xem bỏ ra tiết:

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023:

TT

Mã ngành xét tuyển

Tên ngành xét tuyển

Tên cách làm

xét tuyển

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp xét tuyển

1

7140101

Giáo dục học

Xét tuyển trực tiếp theo quy chế tuyển sinh

6

Ưu tiên xét tuyển cùng xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên

12

Xét công dụng học tập thpt (học bạ)

6

D01, A00

A01, C14

Xét công dụng thi xuất sắc nghiệp THPT

36

D01, A00

A01, C14

2

7140114

Quản lý giáo dục

Xét tuyển thẳng theo quy định tuyển sinh

6

Ưu tiên xét tuyển cùng xét tuyển sỹ tử là học sinh lớp chuyên

12

Xét công dụng học tập cấp trung học phổ thông (học bạ)

6

A00, D01

A01, C14

Xét hiệu quả thi xuất sắc nghiệp THPT

36

A00, D01

A01, C14

3

7140201

Giáo dục mầm non

Xét tuyển trực tiếp theo quy chế tuyển sinh

20

Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học viên lớp chuyên

40

Xét công dụng học tập cấp thpt (học bạ)

20

M02, M03

Xét kết quả thi giỏi nghiệp THPT

120

M02, M03

4

7140202

Giáo dục tiểu học

Xét tuyển thẳng theo quy định tuyển sinh

32

Ưu tiên xét tuyển với xét tuyển thí sinh là học viên lớp chuyên

64

Sử dụng hiệu quả học bạ phối kết hợp thi ĐGNL chuyên biệt

96

A00, A01

D01

Xét hiệu quả học tập cấp trung học phổ thông (học bạ)

32

A00, A01

D01

Xét hiệu quả thi giỏi nghiệp THPT

96

A00, A01

D01

5

7140203

Giáo dục Đặc biệt

Xét tuyển trực tiếp theo quy chế tuyển sinh

6

Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển sỹ tử là học sinh lớp chuyên

12

Sử dụng tác dụng học bạ phối hợp thi ĐGNL chăm biệt

18

D01, C00,

C15

Xét kết quả học tập cấp thpt (học bạ)

6

D01, C00,

C15

Xét tác dụng thi tốt nghiệp THPT

18

D01, C00,

C15

6

7140204

Giáo dục Công dân

Xét tuyển trực tiếp theo quy chế tuyển sinh

2

Ưu tiên xét tuyển với xét tuyển sỹ tử là học sinh lớp chuyên

4

Sử dụng công dụng học bạ kết hợp thi ĐGNL chăm biệt

6

C00, C19, D01

Xét tác dụng học tập cấp thpt (học bạ)

2

C00, C19, D01

Xét công dụng thi tốt nghiệp THPT

6

C00, C19, D01

7

7140205

Giáo dục chính trị

Xét tuyển trực tiếp theo quy chế tuyển sinh

5

Ưu tiên xét tuyển với xét tuyển sỹ tử là học sinh lớp chuyên

10

Sử dụng tác dụng học bạ phối kết hợp thi ĐGNL chăm biệt

15

C00, C19, D01

Xét tác dụng học tập cấp thpt (học bạ)

5

C00, C19, D01

Xét hiệu quả thi xuất sắc nghiệp THPT

15

C00, C19, D01

8

7140206

Giáo dục Thể chất

Xét tuyển thẳng theo quy định tuyển sinh

5

Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên

10

Xét công dụng học tập cấp trung học phổ thông (học bạ)

5

T01, M08

Xét công dụng thi giỏi nghiệp THPT

30

T01, M08

9

7140208

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh

8

Ưu tiên xét tuyển với xét tuyển thí sinh là học viên lớp chuyên

16

Sử dụng công dụng học bạ kết hợp thi ĐGNL chăm biệt

24

C00, C19, A08

Xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông (học bạ)

8

C00, C19, A08

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

24

C00, C19, A08

10

7140209

Sư phạm Toán học

Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh

11

Ưu tiên xét tuyển với xét tuyển thí sinh là học viên lớp chuyên

22

Sử dụng kết quả học bạ phối kết hợp thi ĐGNL chuyên biệt

33

A00, A01

Xét tác dụng học tập cấp thpt (học bạ)

11

A00, A01

Xét tác dụng thi giỏi nghiệp THPT

33

A00, A01

11

7140210

Sư phạm Tin học

Xét tuyển trực tiếp theo quy chế tuyển sinh

9

Ưu tiên xét tuyển cùng xét tuyển sỹ tử là học sinh lớp chuyên

18

Sử dụng công dụng học bạ phối kết hợp thi ĐGNL chăm biệt

27

A00, A01, B08

Xét công dụng học tập cấp trung học phổ thông (học bạ)

9

A00, A01, B08

Xét tác dụng thi xuất sắc nghiệp THPT

27

A00, A01, B08

12

7140211

Sư phạm thứ lý

Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh

4

Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên

8

Sử dụng công dụng học bạ phối kết hợp thi ĐGNL siêng biệt

12

A00, A01, C01

Xét tác dụng học tập cấp thpt (học bạ)

4

A00, A01, C01

Xét hiệu quả thi giỏi nghiệp THPT

12

A00, A01, C01

13

7140212

Sư phạm Hoá học

Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh

3

Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển sỹ tử là học viên lớp chuyên

6

Sử dụng công dụng học bạ kết hợp thi ĐGNL siêng biệt

9

A00, B00, D07

Xét công dụng học tập cấp trung học phổ thông (học bạ)

3

A00, B00, D07

Xét công dụng thi tốt nghiệp THPT

9

A00, B00, D07

14

7140213

Sư phạm Sinh học

Xét tuyển thẳng theo quy định tuyển sinh

4

Ưu tiên xét tuyển với xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên

9

Sử dụng tác dụng học bạ kết hợp thi ĐGNL siêng biệt

13

B00, D08

Xét tác dụng học tập cấp trung học phổ thông (học bạ)

4

B00, D08

Xét hiệu quả thi xuất sắc nghiệp THPT

15

B00, D08

15

7140217

Sư phạm Ngữ văn

Xét tuyển trực tiếp theo quy định tuyển sinh

8

Ưu tiên xét tuyển với xét tuyển thí sinh là học viên lớp chuyên

16

Sử dụng hiệu quả học bạ kết hợp thi ĐGNL siêng biệt

24

D01, C00, D78

Xét hiệu quả học tập cấp thpt (học bạ)

8

D01, C00, D78

Xét tác dụng thi tốt nghiệp THPT

24

D01, C00, D78

16

7140218

Sư phạm lịch sử

Xét tuyển trực tiếp theo quy định tuyển sinh

6

Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên

12

Xét hiệu quả học tập cấp trung học phổ thông (học bạ)

6

C00, D14

Xét kết quả thi xuất sắc nghiệp THPT

36

C00, D14

17

7140219

Sư phạm Địa lý

Xét tuyển thẳng theo quy định tuyển sinh

3

Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên

6

Xét tác dụng học tập cấp trung học phổ thông (học bạ)

3

C00, C04, D15, D78

Xét hiệu quả thi tốt nghiệp THPT

18

C00, C04, D15, D78

18

7140231

Sư phạm giờ Anh

Xét tuyển trực tiếp theo quy định tuyển sinh

15

Ưu tiên xét tuyển cùng xét tuyển sỹ tử là học sinh lớp chuyên

30

Sử dụng hiệu quả học bạ kết hợp thi ĐGNL siêng biệt

45

D01

Xét kết quả học tập cấp thpt (học bạ)

15

D01

Xét công dụng thi tốt nghiệp THPT

45

D01

19

7140232

Sư phạm tiếng Nga

Xét tuyển thẳng theo quy định tuyển sinh

3

Ưu tiên xét tuyển với xét tuyển sỹ tử là học sinh lớp chuyên

6

Sử dụng hiệu quả học bạ kết hợp thi ĐGNL chuyên biệt

9

D01, D78

Xét công dụng học tập cấp trung học phổ thông (học bạ)

3

D01, D02, D78, D80

Xét công dụng thi xuất sắc nghiệp THPT

9

D01

20

7140233

Sư phạm giờ đồng hồ Pháp

Xét tuyển trực tiếp theo quy định tuyển sinh

5

Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên

10

Sử dụng công dụng học bạ kết hợp thi ĐGNL chuyên biệt

15

D01

Xét hiệu quả học tập cấp thpt (học bạ)

5

D01, D03

Xét kết quả thi giỏi nghiệp THPT

15

D01, D03

21

7140234

Sư phạm giờ Trung Quốc

Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh

3

Ưu tiên xét tuyển với xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên

6

Sử dụng kết quả học bạ phối hợp thi ĐGNL chuyên biệt

9

D01

Xét kết quả học tập cấp thpt (học bạ)

3

D01, D04

Xét hiệu quả thi giỏi nghiệp THPT

9

D01, D04

22

7140246

Sư phạm Công nghệ

Xét tuyển thẳng theo quy định tuyển sinh

5

Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên

10

Sử dụng tác dụng học bạ phối kết hợp thi ĐGNL siêng biệt

15

A00, A02, D90, A01

Xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông (học bạ)

5

D01, D04, D90, A01

Xét tác dụng thi tốt nghiệp THPT

15

D01, D04, D90, A01

23

7140247

Sư phạm kỹ thuật tự nhiên

Xét tuyển trực tiếp theo quy định tuyển sinh

20

Ưu tiên xét tuyển cùng xét tuyển sỹ tử là học viên lớp chuyên

40

Sử dụng kết quả học bạ phối hợp thi ĐGNL chuyên biệt

60

A00, A02, B00, D90

Xét kết quả học tập cấp thpt (học bạ)

20

A00, A02, B00, D90

Xét công dụng thi tốt nghiệp THPT

60

A00, A02, B00, D90

24

7140249

Sư phạm lịch sử - Địa lý

Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh

20

Ưu tiên xét tuyển cùng xét tuyển sỹ tử là học sinh lớp chuyên

40

Xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông (học bạ)

20

C00, C19, C20, D78

Xét công dụng thi xuất sắc nghiệp THPT

120

C00, C19, C20, D78

25

7220101

Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam

Sử dụng cách làm khác

40

26

7220201

Ngôn ngữ Anh

Xét tuyển trực tiếp theo quy định tuyển sinh

19

Ưu tiên xét tuyển với xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên

38

Sử dụng tác dụng học bạ phối kết hợp thi ĐGNL siêng biệt

57

D01

Xét hiệu quả học tập cấp thpt (học bạ)

19

D01

Xét hiệu quả thi xuất sắc nghiệp THPT

57

D01

27

7220202

Ngôn ngữ Nga

Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh

10

Ưu tiên xét tuyển với xét tuyển thí sinh là học viên lớp chuyên

20

Sử dụng kết quả học bạ phối hợp thi ĐGNL chăm biệt

30

D01, D78

Xét tác dụng học tập cấp thpt (học bạ)

10

D01, D02, D80, D78

Xét công dụng thi giỏi nghiệp THPT

30

D01, D02, D80, D78

28

7220203

Ngôn ngữ Pháp

Xét tuyển trực tiếp theo quy chế tuyển sinh

10

Ưu tiên xét tuyển cùng xét tuyển sỹ tử là học sinh lớp chuyên

20

Sử dụng công dụng học bạ phối kết hợp thi ĐGNL chuyên biệt

30

D01

Xét tác dụng học tập cấp trung học phổ thông (học bạ)

10

D01, D03

Xét công dụng thi tốt nghiệp THPT

30

D01, D03

29

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh

20

Ưu tiên xét tuyển cùng xét tuyển thí sinh là học viên lớp chuyên

40

Sử dụng công dụng học bạ phối hợp thi ĐGNL chuyên biệt

60

D01

Xét công dụng học tập cấp thpt (học bạ)

20

D01, D04

Xét tác dụng thi giỏi nghiệp THPT

60

D01, D04

30

7220209

Ngôn ngữ Nhật

Xét tuyển trực tiếp theo quy định tuyển sinh

15

Ưu tiên xét tuyển cùng xét tuyển sỹ tử là học sinh lớp chuyên

30

Sử dụng hiệu quả học bạ phối kết hợp thi ĐGNL siêng biệt

45

D01

Xét công dụng học tập cấp thpt (học bạ)

15

D01, D06

Xét công dụng thi xuất sắc nghiệp THPT

45

D01, D06

31

7220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh

9

Ưu tiên xét tuyển cùng xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên

18

Sử dụng hiệu quả học bạ phối kết hợp thi ĐGNL chuyên biệt

27

D01, D96, D78

Xét công dụng học tập cấp thpt (học bạ)

9

D01, D96, D78, DD2

Xét hiệu quả thi tốt nghiệp THPT

27

D01, D96, D78, DD2

32

7229030

Văn học

Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh

9

Ưu tiên xét tuyển cùng xét tuyển sỹ tử là học viên lớp chuyên

18

Sử dụng hiệu quả học bạ kết hợp thi ĐGNL chuyên biệt

27

D01, C00, D78

Xét công dụng học tập cấp trung học phổ thông (học bạ)

9

D01, C00, D78

Xét công dụng thi xuất sắc nghiệp THPT

27

D01, C00, D78

33

7310401

Tâm lý học

Xét tuyển trực tiếp theo quy định tuyển sinh

10

Ưu tiên xét tuyển với xét tuyển thí sinh là học viên lớp chuyên

20

Xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông (học bạ)

10

B00, C00, D01

Xét kết quả thi xuất sắc nghiệp THPT

60

B00, C00, D01

34

7310403

Tâm lý học giáo dục

Xét tuyển trực tiếp theo quy định tuyển sinh

9

Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên

18

Xét tác dụng học tập cấp trung học phổ thông (học bạ)

9

A00, D01, C00

Xét công dụng thi tốt nghiệp THPT

54

A00, D01, C00

35

7310501

Địa lý học

Xét tuyển trực tiếp theo quy định tuyển sinh

3

Ưu tiên xét tuyển cùng xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên

6

Xét công dụng học tập cấp thpt (học bạ)

3

D10, D15, D78, C00

Xét tác dụng thi giỏi nghiệp THPT

18

D10, D15, D78, C00

36

7310601

Quốc tế học

Xét tuyển trực tiếp theo quy chế tuyển sinh

10

Ưu tiên xét tuyển với xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên

20

Xét kết quả học tập cấp thpt (học bạ)

10

D01, D14, D78

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

60

D01, D14, D78

37

7310630

Việt phái mạnh học

Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh

9

Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển sỹ tử là học sinh lớp chuyên

18

Sử dụng kết quả học bạ phối hợp thi ĐGNL chuyên biệt

27

C00, D01, D78

Xét công dụng học tập cấp thpt (học bạ)

9

C00, D01, D78

Xét công dụng thi xuất sắc nghiệp THPT

27

C00, D01, D78

38

7440102

Vật lý học

Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh

5

Ưu tiên xét tuyển cùng xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên

10

Sử dụng tác dụng học bạ kết hợp thi ĐGNL chuyên biệt

15

A00, A01

Xét hiệu quả học tập cấp trung học phổ thông (học bạ)

5

A00, A01, D90

Xét kết quả thi giỏi nghiệp THPT

15

A00, A01, D90

39

7440112

Hoá học

Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh

10

Ưu tiên xét tuyển với xét tuyển thí sinh là học viên lớp chuyên

20

Sử dụng công dụng học bạ phối kết hợp thi ĐGNL chăm biệt

30

A00, B00, D07

Xét tác dụng học tập cấp trung học phổ thông (học bạ)

10

A00, B00, D07

Xét tác dụng thi tốt nghiệp THPT

30

A00, B00, D07

40

7480201

Công nghệ thông tin

Xét tuyển trực tiếp theo quy định tuyển sinh

15

Ưu tiên xét tuyển với xét tuyển thí sinh là học viên lớp chuyên

30

Sử dụng hiệu quả học bạ kết hợp thi ĐGNL chăm biệt

45

A00, A01, B08

Xét công dụng học tập cấp trung học phổ thông (học bạ)

15

A00, A01, B08

Xét tác dụng thi giỏi nghiệp THPT

45

A00, A01, B08

41

7760101

Công tác xóm hội

Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh

9

Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển sỹ tử là học sinh lớp chuyên

18

Xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông (học bạ)

9

A00, D01, C00

Xét tác dụng thi tốt nghiệp THPT

54

A00, D01, C00

NGƯỠNG ĐBCL ĐẦU VÀO, ĐIỀU KIỆN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

1. Đối với phương thức xét tuyển

1.1. Ưu tiên xét tuyển với xét tuyển sỹ tử là học sinh lớp chuyên

1.1.1 Ưu tiên xét tuyển

Phương thức xét tuyển này chỉ áp dụng đối vớithísinhtốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Bạn đang xem: Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Tphcm Năm 2022

Đối với sỹ tử xét tuyển chọn ngành
Giáo dục Mầm non, thí sinh phảitham gia kỳ thi năng khiếudo Trường tổ chức triển khai và phảiđạt trường đoản cú 6,5 điểmtrở lên.

1.1.2. Xét tuyển sỹ tử là học sinh lớp chuyên

Phương thức xét tuyển chọn này chỉ áp dụng đối với thí sinhtốt nghiệp thpt năm 2023và cóhọclực lớp 12 chăm xếp các loại giỏi.

Đối với thí sinh xét tuyển ngànhGiáo dục mầm non và giáo dục Thể chất, thí sinh phảitham gia kỳ thi năng khiếudo Trường tổ chức triển khai và phảiđạt tự 6,5 điểmtrở lên.

1.2. Xét tuyển sử dụng hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (phương thức này áp dụng với tất cả các ngành trừ giáo dục đào tạo Mầm non và giáo dục Thể chất)

Ngưỡng điểm bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ nước sơ đăng ký xét tuyển được thông báo chính thức sau khi Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo xác minh ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học (căn cứ kết quả kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2023).

1.3. Xét tuyển chọn sử dụng công dụng học tập THPT (phương thức này áp dụng với toàn bộ các ngành trừ giáo dục đào tạo Mầm non và giáo dục Thể chất)

Phương thức xét tuyển này chỉ áp dụng đối vớithí sinhtốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023đồng thời phải thỏamột trong nhị điều kiệnsau:

+ có học lực lớp 12 xếp nhiều loại giỏi;

+ tất cả điểm xét xuất sắc nghiệp trung học phổ thông từ 8,0 trở lên.

2. Đối cùng với phương thức kết hợp thi tuyển cùng xét tuyển

2.1. Thí sinh dự xét tuyển ngành giáo dục đào tạo Mầm non

- buộc phải tham gia kỳ thi năng khiếu sở trường do ngôi trường Đại học tập Sư phạm thành phố hồ chí minh tổ chức và có công dụng đạt tự 5,0 điểm trở lên;

- Đối với sỹ tử xét tuyển sử dụng kết quả thi giỏi nghiệp thpt năm 2023: ngưỡng điểm bảo vệ chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đk xét tuyển chọn được thông tin chính thức sau khoản thời gian Bộ giáo dục và Đào tạo xác minh ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào đh (căn cứ tác dụng kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2023).

Xem thêm: Thì tiếng anh là gì : định nghĩa, ví dụ anh việt

- Đối với sỹ tử xét tuyển chọn sử dụng hiệu quả học tập THPT:chỉ áp dụng đối vớithí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023đồng thời phải thỏamột trong nhị điều kiệnsau:

+ gồm học lực lớp 12 xếp một số loại giỏi;

+ tất cả điểm xét xuất sắc nghiệp trung học phổ thông từ 8,0 trở lên.

2.2. Sỹ tử dự xét tuyển ngành giáo dục Thể chất

- đề xuất tham gia kỳ thi năng khiếu sở trường do trường Đại học Sư phạm thành phố hồ chí minh tổ chức và có tác dụng đạt tự 5,0 điểm trở lên;

- Đối với thí sinh xét tuyển áp dụng điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2023: ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đk xét tuyển được thông báo chính thức sau khi Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo khẳng định ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào đh (căn cứ kết quả kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2023);

- Đối với thí sinh xét tuyển chọn sử dụng kết quả học tập THPT:chỉ áp dụng đối vớithí sinh giỏi nghiệp thpt năm 2023đồng thời thỏa thêmmột trong những điều kiệnsau:

+Có học lực lớp 12 xếp nhiều loại khá trở lên;

+ gồm điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ 6,5 trở lên;

+ Là vận động viên cung cấp 1, kiện tướng, chuyên chở viên đã từng có lần đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, những giải trẻ tổ quốc và thế giới hoặc giải vô địch tổ quốc và thế giới có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức triển khai đạt các loại xuất nhan sắc (từ 9,0 trở lên trên theo thang điểm 10,0).

2.3.Đối với cách làm xét tuyển chọn sử dụng công dụng học tập THPT phối kết hợp thi reviews năng lực chuyên biệt(Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, technology thông tin, Sư phạm đồ vật lý, vật lý học, Sư phạm Hóa học, Hoá học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Văn học, việt nam học, Sư phạm giờ Anh, ngôn từ Anh, Sư phạm giờ đồng hồ Trung Quốc, ngôn ngữ Trung Quốc, Sư phạm giờ đồng hồ Pháp, ngôn ngữ Pháp, Sư phạm giờ Nga, ngôn từ Nga, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn Quốc, giáo dục đào tạo Tiểu học, giáo dục và đào tạo Đặc biệt, giáo dục công dân, giáo dục đào tạo Chính trị, giáo dục Quốc phòng - An ninh, Sư phạm technology và Sư phạm kỹ thuật tự nhiên)

Phương thức xét tuyển chọn này chỉ vận dụng đối vớithí sinhtốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023,tham gia kỳ thi review năng lực chuyên biệt vì Trường Đại học tập Sư phạm thành phố hồ chí minh hoặc ngôi trường Đại học Sư phạm thành phố hà nội tổ chức cùng có công dụng môn thiết yếu đạt tự 5,0 điểm trở lên, đồng thời nên thỏamột trong nhị điều kiệnsau:

+ bao gồm học lực lớp 12 xếp một số loại giỏi;

+ bao gồm điểm xét xuất sắc nghiệp thpt từ 8,0 trở lên.

THÔNG TIN VỀ HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀ THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ

1. Hồ sơ (dự kiến)

- Đối cùng với phương thứcxét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên, xét tuyển chọn theo tác dụng học tập
THPT phối hợp thi nhận xét năng lực siêng biệt, xét tuyển chọn sử dụng công dụng học tập THPT:

+ Phiếu đk xét tuyển (khai báo trực tuyến);

+ học bạ thpt và những minh triệu chứng theo yêu cầu của xét tuyển (khai báo trực tuyến).

- Đối cùng với phương thứcxét tuyển sử dụng hiệu quả thi tốt nghiệp thpt năm 2023: theo phương pháp của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo

2. Thời gian, phương thức đăng ký xét tuyển (dự kiến)

- Đối với phương thứcưu tiên xét tuyển với xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên, xét tuyển theo hiệu quả học tập

- Đối cùng với phương thứcxét tuyển xét tuyển chọn sử dụng hiệu quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2023:đăng ký theo hướng dẫn với khung thời hạn của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo

Liên thông Trung cấp, cđ lên Đại học.Có hệ Đại học dành cho những người tốt nghiệp THPT.Thời gian đào tạo chỉ từ 4 – 6 học kỳ chính.Đại học Sư phạm tp.hồ chí minh cấp bằng.Bằng giỏi nghiệp ko ghi hình thức đào tạo.Đủ đk học cao học, xét bậc lương, xây dựng chức.Thời gian học hành thuận tiện: đêm hôm hoặc cuối tuần.
*

*

*

*

*

Đại học tập Danh Tiếng

Đại học tập Sư phạm TP. HCM là một trong 22 ngôi trường Đại học trọng điểm nước nhà và là 1 trong những trong 2 trường Đại học Sư phạm trọng điểm của cả nước. Đóng phương châm nòng cốt, đầu tàu đối với hệ thống các trường sư phạm và đa dạng ở phía Nam.


Bề Dày kế hoạch Sử

Được thành lập từ năm 1976, Đại học tập Sư phạm tp hcm đã đào tạo và huấn luyện hơn 55.000 sinh viên bao gồm quy, rộng 50.000 sinh viên chuyên tu, tại chức. Đào tạo ra lại và bồi dưỡng liên tiếp cho hàng nghìn ngàn gia sư trên toàn quốc…


Vươn tầm Quốc Tế

Nhà trường đang ký phối kết hợp tác quốc tế với hơn 130 trường đại học, viên nghiên cứu, và những cơ sở doanh nghiệp nước ngoài thuộc châu Mỹ, châu Âu, và châu Á. Những tổ chức quốc tế như AVI, VVOB, Ful
Bright, VIA, AUF, People khổng lồ People…


Cơ Sở đồ vật Chất

Trường gồm 5 các đại lý đào tạo, với hệ thống cơ sở vật chất khang trang. Khối hệ thống giảng đường, thư viện, phòng thí điểm – thực hành, chống nghe nhìn, với trang thiết bị hiện đại. Đáp ứng giỏi các nhu yếu đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.


PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Cơ sở 1: Số 8A Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Q. đống Vấp, TPHCM

Cơ sở 2: 15 Lương Minh Nguyệt, Tân Thới Hòa, Tân Phú, TPHCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *